De musica disserenda - navodila avtorjem

ODDAJA ČLANKOV:
De musica disserenda objavlja razprave, napisane v angleškem, nemškem, francoskem, italijanskem ali slovenskem jeziku. Prispevki morajo biti oddani v elektronski (v formatu MS Word ali RTF) in natisnjeni obliki na sledeči naslov:
Muzikološki inštitut
ZRC SAZU
Novi trg 2
SI – 1000 Ljubljana

Večina številk je odprta za različne vsebine in prispevke zanje je mogoče prosto oddati. Nekatere številke pa so tematske, zato se prispevki, ki niso povezani z določeno obravnavano tematiko, uvrstijo v naslednjo številko. Rok za oddajo prispevkov je naveden na spletni strani revije (običajno sta roka za oddajo 30. junij in 31. december, vsakič za številko, ki izide v sledečem polletju; rok oddaje člankov za občasne dvojne številke je 31. december za naslednje leto).

Članki, namenjeni objavi v reviji De musica disserenda, so recenzirani. Za objavo sta potrebni dve pozitivni recenziji.

Avtorji posameznih člankov lahko v postopku urejanja članka pregledajo še dve fazi korektur (eno po recenziji in drugo v procesu postavljanja strani), ki jih prejmejo kot PDF datoteke. Korigirana besedila je potrebno v najkrajšem možnem času po pošti ali elektronski pošti poslati vsakokratnemu uredniku. V prvi fazi korektur je še mogoče spreminjati tipografske in vsebinske napake; v drugi fazi korektur so možne le manjše spremembe. Tudi uredniki si pridržujejo pravico do manjših korektur in dopolnitev člankov, o katerih so avtorji vedno obveščeni. 

Avtorji morajo urednika obvestiti o vsakršnih spremembah elektronskega ali poštnega naslova, saj je na ta način mogoča hitrejša in boljša komunikacija v procesu urejanja in korigiranja besedil. 

De musica disserenda za objavljene članke ne izplačuje avtorskih honorarjev

Vsak avtor je upravičen do dveh brezplačnih izvodov številke in do PDF dokumenta svojega članka. 

SPLOŠNA NAVODILA AVTORJEM:
Članek, ki je oddan za objavo v reviji De musica disserenda, mora vsebovati nekaj osnovnih podatkov o avtorju in njegove kontaktne informacije; naslov članka; kratek izvleček (30–50 besed), usklajen z navodili na spletni strani RILM (www.rilm.org/submissions/pdf/Guidelines_AbstractStyle.pdf); do 5 ključnih besed; glavno besedilo članka; obsežnejši povzetek članka v angleškem (300–500 besed) ter seznam bibliografije in virov, ki je vključen na koncu članka. Članek, napisan v slovenskem jeziku, mora vsebovati še prevode naslova, izvlečka in ključnih besed v angleščino, povzetek pa je potrebno oddati samo v angleškem jeziku. V primeru, da avtor angleških besedil ni pripravil sam, mora biti navedeno tudi ime prevajalca.

Članki, oddani za objavo v reviji De musica disserenda, naj vsebujejo do 30.000 znakov s presledki (vključno z opombami ter seznamom literature in virov). Daljša besedila je mogoče objaviti samo izjemoma in le na podlagi vnaprejšnjega dogovora z glavnim urednikom. Besedilo naj bo napisano v pisavi Times New Roman (priporočena velikost pisave je 12, za opombe pa 10). Besedila naj bodo čim MNAJ formatirana. Posebni znaki (npr. črke grške abecede, znaki za mero ipd.) naj bodo poudarjeni z rumenim označevalnikom. Celotno besedilo naj bo levo poravnano.

Pri glasbenih primerih naj bo višina notnega črtovja do 4 mm, širina zrcala pa do 125 mm. Slikovno gradivo naj bo oddano v posebnih datotekah z visoko ločljivostjo (najmanj 300 dpi/150 lpi, najbolje v EPS, lahko tudi v TIF ali JPG formatu). Iztisu članka naj bo prav tako priložen iztis slikovnega gradiva. Mesto glasbenih primerov in slik naj bo v besedilu jasno označeno. Vse tovrstno gradivo mora biti oštevilčeno in opremljeno s posebnimi naslovi ali podpisi. V naslovih k posameznim slikam ali primerom naj bo jasno navedena lokacija izvirnika na spletnem mestu, v arhivu, knjižnici ali drugje. Dovoljenja za objavo in reprodukcijo avtorsko zaščitenega gradiva mora od lastnika ustreznih pravic pridobiti avtor sam in so v celoti njegova odgovornost.

Avtor mora poskrbeti tudi za jezikovno ustreznost besedila ter za prevode naslova, izvlečka, ključnih besed in povzetka članka v angleški jezik. Uredništvo De musica disserenda po presoji vsakokratnega urednika naroči jezikovni pregled angleških delov besedila. 

NAČIN CITIRANJA IN NAVAJANJA LITERATURE:
Avtorji naj uporabljajo sistem sprotnih opomb s končno bibliografijo, kakor ga opredeljujejo navodila v Chicago Manual of Style (The Chicago Manual of Style, 16. izdaja, 2010; osnovne informacije o sistemu so dostopne na spletni strani http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html). Dela so navedena s celotnim bibliografskim zapisom samo v Bibliografiji na koncu razprave, v opombah pa so vedno samo skrajšane navedbe.
Pri dobesednem navajanju se uporabljajo dvojni narekovaji. Če gre za navajanje znotraj navedka, se rabijo enojni zgornji narekovaji. V ležečem tisku so naslovi glasbenih in literarnih del, knjig ipd., ter tujejezični izrazi (npr. par excellence). Besedilo, ki ga želi avtor poudariti, naj bo razprto. 

Opomba glede objavljanja avtorsko zaščitenega gradiva:
Avtor ali vir vsakega gradiva, ki je v članku citirano ali kako drugače uporabljeno, mora biti ustrezno identificiran. Nobeno gradivo, ki je uporabljeno v članku, ne sme biti predmet kakršnega koli škodljivega ravnanja. Odgovornost avtorja prispevka je, da priskrbi dovoljenja za reprodukcijo vsakršnega zaščitenega gradiva, za uporabo katerega sam nima ustreznih pravic in ki ga citira ali kako drugače uporablja v svojem delu. Avtorji morajo poskrbeti tudi za to, da so v besedilu navedene ustrezne zahvale tistim, ki so objavo zaščitenega gradiva dovolili. Dovoljenje naj velja tako za tiskano kakor za elektronsko objavo. Priporočeno je, da avtorji eno fotokopijo dovoljenj(a) za reproduciranje avtorsko zaščitenega gradiva, za katerega sami niso nosilci ustreznih pravic.

Avtorske pravice:
Ko je članek oddan za objavo v reviji De musica disserenda, avtor zagotavlja, da še ni bil objavljen ali sprejet v objavo na katerem drugem mestu. De musica disserenda si z objavo članka pridobi avtorske pravice do objavljenega članka. Avtor ohrani vse moralne pravice do dela, materialne avtorske pravice do reprodukcije in distribucije dela v Republiki Sloveniji in drugje pa ostanejo pri založniku, razen v primeru drugačnega dogovora z glavnim urednikom.

SEZNAM ZA PREVERJANJE IZPONJEVANJA POGOJEV OB ODDAJI ČLANKA: 

  • Osnovni podatki o avtorju: ime in priimek, naziv (npr. dr., univ. dipl.), institucija, poštni in elektronski naslov.
  • Naslov članka.
  • Kratek izvleček (30–50 besed).
  • Do 5 ključnih besed.
  • Glavno besedilo članka.
  • Daljši povzetek članka v angleškem jeziku (300–500 besed).
  • Seznam bibliografije in virov na koncu članka.
  • Naslovi in podpisi za vse glasbene primere in slike, ki bodo objavljeni v članku, ob tem pa naj bodo glasbeni primeri in slike oddani v posebnih datotekah.
  • Prevodi naslova, izvlečka in ključnih besed v angleški jezik ter ime prevajalca.

DOLŽNOSTI AVTORJEV IN AVTORIC (iz dokumentaIzjava o etiki objavljanja in zlorabah pri objavljanju):

Standardi poročanja: avtorji poročil o izvirnih raziskavah morajo predložiti natančno poročilo o svojem delu in objektivno razpravo o njegovem pomenu. Podatki, na katerih temelji raziskovalno delo in so predstavljeni v prispevku, morajo biti točni in natančni. Članek mora vsebovati dovolj podrobnosti in referenc, da jih lahko nato navajajo tudi drugi avtorji. Napačne ali zavestno netočne izjave veljajo za neetično ravnanje in niso sprejemljive.
Dostop do raziskovalnih podatkov in njihovo hranjenje: urednik v procesu pregledovanja članka lahko avtorje prosi, da na vpogled predložijo svoje vire podatkov in da do teh podatkov omogočijo širši javni dostop, če je to mogoče. V vsakem primeru morajo avtorji podatke, ki so bili uporabljeni za raziskovalno delo, hraniti še nekaj časa po objavi.
Izvirnost in plagiatorstvo: avtorji se morajo prepričati, da so napisali povsem izvirno delo, in da so, če so uporabili delo in/ali besede drugih, te pravilno navedli ali citirali. Plagiatorstvo ima veliko oblik, od tega, da nekdo prikaže članek nekoga drugega kot svoj članek, do tega, da kopira ali parafrazira daljše dele članka drugega avtorja (ne da bi ga navedel) ali si prisvaja rezultate raziskav, ki so jih izvajali drugi. Plagiatorstvo v vseh svojih oblikah je neetično ravnanje pri objavljanju in ni sprejemljivo.
Večkratno, ponavljajoče se in hkratno objavljanje: v splošnem velja, da avtor ne sme objaviti besedil, ki opisujejo v bistvu eno in isto raziskavo, v več kot eni reviji ali primarni publikaciji. Oddaja istega rokopisa dvema ali več revijam hkrati velja za neetično ravnanje pri objavljanju in ni sprejemljiva. Avtor v objavo tudi ne sme predložiti besedila, ki je že bilo objavljeno v neki drugi reviji. Objave nekaterih vrst člankov (npr. prevodi) v več kakor eni reviji so včasih opravičljive, če za to obstajajo tehtni razlogi. Avtorji in uredniki revij se morajo glede takšne ponovne objave strinjati. Podatki in interpretacije, ki so navedeni v takšni ponovni objavi, morajo biti isti kakor v prvi objavi, prav tako pa mora biti v primeru ponovne objave prva objava ustrezno omenjena.
Navedbe virov: avtor mora vedno ustrezno navesti delo drugih. Avtor naj citira vse objave, ki so vplivale na njegovo delo. Informacij, ki jih pridobi zasebno, na primer v pogovoru, korespondenci ali razpravi s tretjimi osebami, ne sme uporabiti ali o njih poročati brez izrecnega pisnega dovoljenja vira. Informacij, ki jih pridobi med zaupnim delom, na primer ko recenzira rokopise ali prijave na različne razpise, ne sme uporabiti brez izrecnega pisnega dovoljenja avtorja dela, ki je predloženo v te postopke.
Avtorstvo članka: avtorstvo je omejeno na tiste sodelavce, ki so pomembno prispevali k zasnovi, oblikovanju, izvedbi ali interpretaciji študije, o kateri se razpravlja. Kot soavtorji morajo biti navedeni vsi, ki so pomembno prispevali k članku. Če so k raziskovalnemu projektu v določenih pomembnih vidikih prispevali tudi drugi, se jim mora avtor za to zahvaliti oziroma jih navesti kot sodelavce, ki so prispevali k članku. Avtor, ki predloži članek v objavo oz. v največji meri sodeluje z uredništvom, mora zagotoviti, da so v članku navedeni vsi ustrezni avtorji, neustrezni pa ne, in da so vsi soavtorji videli in odobrili končno različico članka ter soglašajo, da se ga odda za objavo.
Tveganje za ljudi: če delo vključuje raziskave z ljudmi oz. človeškimi subjekti, mora avtor zagotoviti, da v objavo predloženi rokopis vsebuje izjavo, da so bili vsi postopki izvedeni v skladu z veljavnimi zakoni in institucionalnimi smernicami ter da so jih odobrili ustrezni odbori. V rokopis mora biti vključena tudi izjava, da so bila za raziskave, v katere so vključeni ljudje, pridobljena vsa potrebna dovoljenja in privoljenja. Vedno je potrebno upoštevati tudi pravico do zasebnosti ljudi in zagotavljati varstvo njihovih osebnih podatkov.
Razkrivanje in konflikti interesov: vsi avtorji morajo v svojem rokopisu razkriti morebiten finančni ali drug bistveni konflikt interesov, ki bi lahko vplival na rezultate ali interpretacijo njihovega rokopisa. Vsi viri finančne podpore projekta morajo biti jasno navedeni.
Bistvene napake v objavljenih delih: če avtor odkrije bistveno napako ali netočnost v lastnem objavljenem delu, je njegova dolžnost, da o tem takoj obvesti urednika revije ali izdajatelja ter sodeluje z urednikom pri umiku oziroma popravi članka. Če urednik ali izdajatelj od tretje osebe izvesta, da objavljeno delo vsebuje bistveno napako, je avtorjeva dolžnost, da razpravo umakne ali popravi ali pa predloži uredniku dokaze o pravilnosti izvirnega članka.