De musica disserenda - uredniški odbor

Glavni in odgovorni urednik:
Jurij Snoj

Uredniški odbor:
Matjaž Barbo, Nataša Cigoj Krstulović, Klemen Grabnar, Metoda Kokole, Jurij Snoj, Katarina Šter

Naslov uredništva:
Muzikološki inštitut ZRC SAZU,
Novi trg 2, p. p. 306,
1001 Ljubljana, Slovenija
e-mail: dmd@zrc-sazu.si
Tel.: +386 1 470 61 97
Fax: +386 1 425 77 99

Mednarodni uredniški svet:
Zdravko Blažeković (New York), Bojan Bujić (Oxford), Ivano Cavallini (Palermo), Marc Desmet (Saint-Etienne), Janez Matičič (Ljubljana), Andrej Rijavec (Ljubljana), Stanislav Tuksar (Zagreb)

DOLŽNOSTI UREDNIKA IN UREDNIŠKEGA ODBORA (iz dokumenta Izjava o etiki objavljanja in zlorabah pri objavljanju):

Odločitev glede objave: urednik vsake posamezne številke revije De musica disserenda je odgovoren za to, da odloči, kateri od prispelih člankov so primerni za objavo v reviji. Urednik se ravna po usmeritvah politike uredniškega odbora revije, omejujejo pa ga vsakokratne veljavne pravne zahteve, ki zadevajo javno klevetanje, kršitve avtorskih pravic in plagiatorstvo. Urednik se pri svojih odločitvah lahko posvetuje z uredniškim odborom ali recenzenti.
Načelo poštenosti: urednik oceni primernost intelektualne vsebine rokopisov ne glede na raso, spol, spolno usmerjenost, versko prepričanje, etični izvor, državljanstvo ali politično filozofijo avtorjev.
Načelo zaupnosti: urednik in člani uredniškega odbora ne smejo razkrivati informacij o oddanem rokopisu nikomur drugemu, razen ustreznemu avtorju, recenzentom in potencialnim recenzentom, drugim svetovalcem uredništva in izdajatelju, če je to primerno.
Razkrivanje in konflikti interesov: urednik brez izrecnega dovoljenja avtorja ne sme uporabiti neobjavljenih podatkov, razkritih v za objavo predloženem rokopisu, za svoje lastno raziskovalno delo. Če je mogoče, naj se urednik vzdrži ocenjevanja rokopisov, če je njegovo delo z njimi v konfliktu interesov, pa naj bo to zaradi tekmovalnosti, sodelovanja ali drugih razmerij in povezav s katerim od avtorjev, družb in institucij, povezanih s člankom. V takšnih primerih naj o objavi članka presoja uredniški odbor.
Vključenost in sodelovanje v raziskavah
: če se glede na v objavo predloženi rokopis ali objavljeni članek pojavijo etične pritožbe, se mora urednik skupaj z izdajateljem ustrezno odzvati. Takšen odziv običajno zajema premišljeno presojo tehtnosti etičnih pritožb ali zahtev ter kontaktiranje avtorja rokopisa ali članka, morda pa celo kontaktiranje relevantnih institucij in raziskovalnih teles. Če je pritožba utemeljena, mora urednik poskrbeti za korekcijo ali umik rokopisa ali članka ter ustrezno izjavo ali sporočilo o tem, objavljeno na primernem mestu. Urednik mora obravnavati vsako prijavljeno dejanje neetičnega obnašanja pri objavljanju, tudi če je odkrito več let po objavi.