De musica disserenda

Od leta 2015 je uradna spletna stran revije preseljena v bazo Open Journal System.

De musica disserenda je mednarodna muzikološka znanstvena revija, ki jo od leta 2005 ureja in izdaja Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Letno izideta dve številki. Vsako številko revije uredi eden izmed članov uredniškega odbora, za revijo pa skrbi še mednarodni svetovalni odbor. Prispevki so objavljeni v slovenskem, angleškem, nemškem, francoskem ali italijanskem jeziku, s povzetki v slovenščini in angleščini.

Revija De musica disserenda objavlja razprave s področja historične in sistematične muzikologije. Veliko pozornosti namenja tudi interdisciplinarnim pristopom k raziskovanju glasbe. Glavni poudarek revije pa velja predvsem manj raziskani glasbi starejših obdobij ter vsebinam, povezanim z glasbeno dediščino območja današnje Slovenije in širšega teritorija, ki je bil s slovenskim območjem v zgodovini tesneje povezan. Zaželjeni so tudi članki, povezani z glasbeno kulturo preteklosti drugih evropskih držav.

De musica disserenda se obrača na akademsko in širšo bralsko javnost: namenjena je tako glasbenim zgodovinarjem in izvajalcem glasbe kakor tudi ljubiteljem glasbe.

ZGODOVINA REVIJE: Ideja o mednarodni muzikološki reviji se je porodila leta 2005, ob 25-letnici delovanja Muzikološkega inštituta ZRC SAZU. Od tedaj je izšlo že petnajst številk, ki predstavljajo pomemben prispevek k slovenski in evropski muzikologiji. Revija je namenjena predvsem preučevanju starejše slovenske glasbene dediščine do konca 19. stoletja, kar je obenem osrednja raziskovalna dejavnost inštituta, dobrodošle pa so tudi druge teme. Tako je De musica disserenda s posebno zavzetostjo za nova muzikološka odkritja in njihovo kvalitetno predstavitev do danes zajela širok nabor tem z raziskavami glasbe od srednjega veka do sodobnosti. Ena številka letnika je odprta za prispevke z različno vsebino, medtem ko se druga običajno posveča posebnim temam ter prinaša nove vpoglede in odkritja v posamezna področja in obdobja glasbene zgodovine.
Do danes objavljene razprave v reviji De musica disserenda pokrivajo najrazličnejša področja. Nekatere so se ukvarjale s srednjeveškim koralom in njegovo notacijo. Članki so se posvečali tudi analizi glasbenih virov ter predstavitvam arhivskega gradiva in drugih sekundarnih virov za preučevanje glasbe s področja današnje Slovenije in drugod. Objavljene raziskave so obravnavale glasbeno življenje, glasbenopedagoško delovanje in glasbeno izvajalsko prakso v preteklosti. Predstavljeni so bili prispevki o različnih skladateljih, njihovem življenju in delu ter o recepciji njihovih del. Nekateri prispevki so osvetlili delovanje različnih glasbenih ustanov. Številni so bili tudi interdisciplinarni članki, ki so glasbo povezovali z zgodovino, kulturno zgodovino, filozofijo, sociologijo in drugimi vedami.

Med tematskimi številkami sta bila zvezka II/2 in III/1 posvečena razpravam o funkcionalnem in avtonomnem v glasbi. Številka III/2 je bila posvečena najnovejšim spoznanjem o življenju in glasbi Iacobusa Handla – Gallusa. Številka V/1 je vsebovala članke, ki so preučevali povezave med notacijo in glasbeno interpretacijo. Številka VI/1 je v strnjeni obliki predstavila danes najbolj relevantno védenje o glasbi z območja današnje Slovenije od srednjega veka do sodobnosti. V številki VIII/1 je bil predstavljen Dragotin Cvetko in njegov prispevek k razvoju muzikologije kot znanstvene discipline v Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji. V razpravah je bilo obravnavano tudi vprašanje nacionalnih glasbenih historiografij v 20. stoletju. Številka X/1 je bila v celoti posvečena skladdatelju Giuseppu Tartiniju, dvojna številka XI/1-2 pa se ukvarja s Potmi glasbenih rokopisov in tiskov v novoveški Evropi..

De musica disserenda izhaja kot tiskana in elektronska revija. Vsi članki v pdf formatu dostopnii spletno v okviru rubrike "vsebine", na DLib spletišču in v okviru OJS (Open Journal System)..

RECENZIJSKI SISTEM: Vsi članki, namenjeni objavi v reviji De musica disserenda, so recenzirani. Za objavo sta potrebni dve pozitivni recenziji. Proces recenziranja je anonimen: dva recenzenta prejmeta članek brez avtorjevega imena, prav tako pa tudi avtor dobi recenziji brez imen recenzentov.

 
ODDAJA ČLANKOV: De musica disserenda objavlja članke, napisane v angleškem, nemškem, francoskem, italijanskem ali slovenskem jeziku. Prispevki morajo biti oddani na naslov Muzikološkega inštituta.
Za večino številk (z izjemo posebnih in tematskih) je prispevke mogoče prosto oddati. Roka za oddajo prispevkov sta 30. junij in 31. december, vsakič za številko, ki izide v sledečem polletju. Rok oddaje člankov za občasne dvojne številke je 31. december za naslednje leto.
Članek, oddan za objavo v reviji De musica disserenda, mora vsebovati nekaj osnovnih podatkov o avtorju in njegove kontaktne informacije; naslov članka; kratek izvleček; do 5 ključnih besed; glavno besedilo članka; obsežnejši povzetek članka v angleškem jeziku ter seznam bibliografije in virov, ki je vključen na koncu članka. Vsak članek, napisan v slovenskem jeziku, mora vsebovati še prevode naslova, izvlečka in ključnih besed v angleščino ter angleški povzetek, navedeno pa mora biti tudi ime prevajalca. 

Ko je članek po zaključeni recenziji sprejet v objavo, ima avtor možnost preveriti še dve fazi korektur (eno po recenziji in drugo v procesu postavljanja strani). Tudi uredniki si pridržujejo pravico do manjših korektur in dopolnitev člankov, o katerih so avtorji vedno obveščeni. 

De musica disserenda za objavljene članke ne izplačuje avtorskih honorarjev

Vsak avtor je upravičen do dveh brezplačnih izvodov številke in do PDF dokumenta svojega članka. 

PODROBNEJŠE INFORMACIJE NAJDETE V NAVODILIH AVTORJEM.

IZJAVA O ETIKI OBJAVLJANJA IN ZLORABAH PRI OBJAVLJANJU [ogled celega dokumenta]

Objava razprave v recenzirani muzikološki reviji De musica disserenda predstavlja pomemben prispevek k razvoju koherentne in ugledne mreže znanja. Sama objava neposredno odraža kvaliteto dela avtorjev in institucij, ki stojijo za njimi ter jih podpirajo. Zato je potreben dogovor o standardih pričakovanega etičnega obnašanja za vse, ki so vključeni v proces objave: to so avtorji in avtorice, uredniki in urednice (z uredniškim odborom), recenzenti in recenzentke ter izdajatelj (v nadaljevanju je za vse udeležene v procesu objave uporabljena moška oblika, ki pa velja za vse).

Muzikološki inštitut ZRC SAZU kot izdajatelj revije De musica disserenda z veliko resnostjo in odgovornostjo nadzira vse faze objave ter priznava svoje etične in druge dolžnosti. Muzikološki inštitut zagotavlja, da oglaševanje, ponatisi in drugi komercialni dohodki nimajo nobenega vpliva na uredniške odločitve. Poleg tega Muzikološki inštitut in uredniški odbor revije pomagata pri komunikaciji z drugimi revijami in/ali izdajatelji, kjer je to koristno in potrebno.

Naša izjava o etiki objavljanja temelji na Smernicah za dobro prakso urednikov revij Odbora za etiko objavljanja COPE (COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors) ter na veljavnih politikah založbe Elsevier.

N A R O Č I L O:  Revijo lahko naročite tako, da natisnete naročilnico (PDF), jo izpolnite in pošljite na navedeni naslov.