De musica disserenda V/2, ur. Nataša Cigoj Krstulović

Spremne strani (v .pdf formatu)

 

Marc Desmet
A neglected chapter on Handl's sources: readings from the Swedish manuscripts
(
Prezrto poglavje o Handlovih virih: posebnosti švedskih rokopisov)

IZVLEČEK: Švedske knjižnice hranijo pomembno število prepisov skladb Jacoba Handla. V prispevku so obravnavane posebnosti tega repertoarja. Glede na pisne vire je Handlova glasba kmalu našla mesto v luteranski glasbeni praksi na Švedskem.

Celotni članek (v .pdf formatu)

 

Klemen Grabnar
Skupne fraze v traktih osmega modusa: poskus razlage tvorjenja gregorijanskih melodij
(Standard phrases in eighth-mode tracts: an attempt at explaining the formation of gregorian melodies
)

IZVLEČEK: Traktom osmega modusa ni skupna le enaka modalna pripadnost, temveč je njihova povezanost vidna tudi v melodični tvarini – grajeni so namreč s skupnimi frazami. Na podlagi analize repertoarja je mogoče rekonstruirati proces njihovega snovanja. Prispevek prikazuje enega od možnih pogledov na to, kako so pred in v času zapisovanja glasbe obstajali in nastajali trakti osmega modusa.

Celotni članek (v .pdf formatu)

 

Vjera Katalinić
Entertainment for officers, noblemen and citizens: three social initiators of the secular musical stage in Slavonia in the nineteenth century
(
Razvedrilo za častnike, plemiče in meščane: trije družbeni pobudniki posvetnega glasbenega odra v Slavoniji v 19. stoletju)

IZVLEČEK: V Slavoniji na Hrvaškem so posvetno glasbeno gledališče v 19. stoletju organizirali in obiskovali predstavniki treh družbenih slojev: častniki osiješke vojaške utrdbe, člani plemiških družin in novonastali premožni meščani, ki so v Osijeku prirejali predstave. Prispevek obravnava njihovo organizacijo, repertoar in recepcijo.

Celotni članek (v .pdf formatu)

 

Darja Koter
Musical symbols in the turqueries in Slovenia: oriental artworks between reality and imagination
(Glasbeni simboli na turkerijah v Sloveniji: likovne umetnine z orientalskim nadihom med resničnostjo in domišljijo
)

IZVLEČEK: Prispevek obravnava likovna dela z orientalsko in glasbeno motiviko iz 17. in 18. stoletja, ohranjena na območju Slovenije. Na temeljih najnovejših raziskav umetnostnozgodovinske stroke avtorica reinterpretira slike Turška plesalka neznanega štajerskega mojstra, nastala okrog 1682, iz serije turkerij v Pokrajinskem muzeju Ptuj ter dve sliki iz Akademije za glasbo v Ljubljani, deli Johanna Josefa Karla Henricia, Koncert na orientalskem dvoru in Koncert z lutnjo, nastali okrog 1786. Ob tem skuša odgovoriti na vprašanja o realnosti upodabljanja instrumentarija na turkerijah v kontekstu historičnega razvoja glasbene prakse.

Celotni članek (v .pdf formatu)

 

Jana Lengová
Das Volkslied im schaffen der Slowakischen Komponisten zwischen 1830–1918
(
Ljudska pesem v ustvarjalnosti slovaških skladateljev med letoma 1830 in 1918)

IZVLEČEK: Ljudska pesem je bila pri oblikovanju slovaške nacionalne glasbe v 19. stoletju pomemben pojav, postala je tudi novo legitimno sredstvo inovativnosti, ki je prispevalo k slogovni bogatitvi tako uporabne kot tudi avtonomne glasbe. Ljudske pesmi so se pogosto harmonizirale in uporabljale v številnih umetniških delih. Njihove priredbe so služile deloma narodnovzgojnim in kulturnopolitičnim, deloma umetniškim in estetskim namenom.

Celotni članek (v .pdf formatu)

 

Harry White
The invention of ethnicity: traditional music and the modulations of Irish culture
(
Iznajdba etničnosti: tradicijska glasba in spremembe v Irski kulturi)

IZVLEČEK: Zgodovina tradicijske glasbe na Irskem ostaja še nenapisana. Te naloge se ni mogoče lotiti, dokler se irska muzikologija ne osvobodi pritiskov dela stroke, ki se za ceno kritične obravnave osredotoča na zbiranje in analizo. Prvi bistven korak k omenjeni emancipaciji je prepoznavanje in razširitev nenehne težave zaradi opiranja na nedefinirano "notranje" védenje o tradicijski glasbi, ki ovira širjenje irskih muzikoloških raziskav znotraj širšega področja muzikologije.

Celotni članek (v .pdf formatu)