De musica disserenda X/1

De musica disserenda X/1 (ur. Metoda Kokole)

Vsebina

Giuseppe Tartini in raziskave njegovega življenja, del in časa

Predgovor

Spremne strani (v .pdf formatu)

 

Sergio Durante
The Contribution of Pierluigi Petrobelli to Tartini Studies (Prispevek Pierluigija Petrobellija k študijam o Tartiniju)

IZVLEČEK: Spomladi leta 2012 je v Benetkah umrl Pierluigi Petrobelli, od začetka pa do zadnjih dni svoje muzikološke kariere zavzet raziskovalec življenja in glasbene zapuščine Giuseppa Tartinija. Postavil je temelj za nadaljnje raziskave. Za svoje nenavadno vseživljenjsko zanimanje za skladatelja iz Pirana je imel objektivne (raziskovalne) in subjektivne motive. Zapustil je bogat zasebni arhiv z osebnimi spomini kot tudi dokumentarnim gradivom. Na primeru Petrobellija, a tudi drugih, avtor izpostavlja najnujnejše in pomembne smernice za nadaljnje raziskave o Tartiniju in tudi širše evropske glasbe 18. stoletja.

Celotni članek (v .pdf formatu)

 

Guido Viverit
Giuseppe Tartini e la proprietà intellettuale della musica nel Settecento (Giuseppe Tartini in intelektualna lastnina glasbe v 18. stoletju)

IZVLEČEK: V razpravi so obravnavani različni vidiki pojma intelektualne lastnine glasbe, kot ga je razvil Giuseppe Tartini. Ta pa se ne nanaša zgolj na njegove lastne skladbe, temveč tudi na dela drugih glasbenikov (vključno z njegovimi učenci).

Celotni članek (v .pdf formatu)

 

Giulia Foladore
Le suppliche dei musicisti della Cappella musicale del Santo di Padova, (sec. XVIII): riordinamento archivistico e alcuni percorsi di ricerca nell’archivio della Veneranda Arca di Sant’Antonio (Prošnje glasbenikov kapele sv. Antona Padovanskega iz 18. stoletja: preureditev in možne raziskave arhiva ustanove Veneranda Arca di S. Antonio v Padovi)

IZVLEČEK: Prispevek govori o novejših preureditvah arhivskega gradiva in opisni analizi prošenj glasbenikov iz 18. stoletja, ki so ohranjene v arhivu Veneranda Arca di SantAntonio v Padovi. Opisani so kriteriji popisa in uporabljeni metodološki principi ter nakazane možne nove smeri raziskav.

Celotni članek (v .pdf formatu)

 

Margherita Canale Degrassi
I concerti di Giuseppe Tartini: problematiche e proposte per un nuovo catalogo tematico (Koncerti Giuseppa Tartinija: problemi in predlogi za nov tematski katalog)

IZVLEČEK: Prispevek se ukvarja s solističnimi koncerti Giuseppa Tartinija za violino, čelo in flavto ter s pomočjo virov (rokopisov, tiskov in drugega dokumentacijskega gradiva) skuša rekonstruirati njegov skladateljski opus. Ta celota je omogočila rešitev nekaterih doslej nezanesljivih atribucij in oceno celokupnega števila Tartinijevih koncertov. V zadnjem delu prispevka so obravnavani koncerti, ki niso vključeni v Douniasov katalog. Na koncu so predstavljene težave novega tematskega kataloga vseh koncertov Giuseppa Tartinija.

Celotni članek (v .pdf formatu)

 

Candida Felici
La disseminazione della musica di Giuseppe Tartini in Francia: le edizioni settecentesche di sonate per violino e basso (Širjenje glasbe Giuseppa Tartinija v Franciji: izdaje sonat za violino in basso continuo iz 18. stoletja)

IZVLEČEK: Prispevek obravnava francoske izdaje sonat za violino in basso continuo Giuseppa Tartinija. Podatki iz najav pariškega časopisja in založniških katalogov so omogočili datacijo izdaj skladateljevih opusov 4 do 9 v letih 1747–1750. Primerjava z rokopisnimi viri Tartinijevih sonat nadalje omogoča oceno pomena francoskih izdaj, med katerimi so bile sonate iz op. 6 in 7 največkrat prepisane. O zvezah Tartinija s francoskimi založniki se žal ne ve nič.

Celotni članek (v .pdf formatu)

 

Ivano Cavallini
Natura e alterità: ancora sull’Aria del Tasso di Giuseppe Tartini (Narava in drugačnost: nekaj opomb o Arii del Tasso Giuseppa Tartinija)

IZVLEČEK: Giuseppe Tartini je štiri stavke svojih violinskih sonat osnoval na ljudski melodiji Aria del Tasso. Izraz popolare, ki ga uporablja v svojih spisih, je sinonim za preprosto in preprostost je glavna značilnost narave. Tartini opredeljuje harmonijo kot naravni fenomen, prežet s splošnimi vrednotami, ki so osnova vsake ljudske ali umetne glasbe. Sprejema raznolikost kulturnih oblik, ki sobivajo v okviru vzporedne druge narave, in s tem priznava drugačnost kot pojavno kategorijo. Iz te dvojnosti pa sledi trk ratia in sensusa, ki njuno dvojnost skoraj spreminja v naravo in čustvovanje.

Celotni članek (v .pdf formatu)

 

Ada Beate Gehann
A Collection of Concertos by Giuseppe Tartini in the Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz (Zbirka koncertov Giuseppa Tartinija v okviru Pruske kulturne dediščine v Berlinski državni knjižnici)

IZVLEČEK: V središču razprave so Tartinijevi koncerti in številni seznami njegovih koncertov in sonat, ki jih danes hrani Berlinska državna knjižnica v okviru pruske kulturne dediščine, ter domneve o njihovem izvoru. Vsi koncerti (38 rokopisov) in seznami (7) so bili domnevno del zbirke še nepojasnjenega izvora. Rokopisom lahko sledimo vse od Padove, središča Tartinijevega delovanja, do Francije, a tudi Belgije v 19. stoletju.

Celotni članek (v .pdf formatu)

 

Michael Talbot
Formulari What Lists of Subscribers Can Tell Us: the Cases of Giacob Basevi Cervetto’s Opp. 1 and 2 (Kaj nam lahko pove seznam naročnikov: primera opusov 1 in 2 Giacoba Basevija Cervetta)

IZVLEČEK: Veronski čelist in skladatelj Giacob (Jacob) Basevi Cervetto (ok.1690–1783 ) je bil prvi glasbenik judovskega rodu, ki je v Britanskem kraljestvu po ponovnem priznanju Judov v sedemnajstem stoletju tam doživel uspeh. Naročniška seznama za njegovi prvi objavljeni zbirki (ok. 1740 in 1748) pričata o strategijah, ki so mu pomagale osvojiti priznanje v novi deželi in celo preko njenih meja. V prispevek je vključena tudi razprava o naravi in pomenu glasbenega založništva po naročilu v Britanskem kraljestvu 18. stoletja.

Celotni članek (v .pdf formatu)

 

Maruša Zupančič
The Violinism in the Territory of Present-Day Slovenia in Tartini’s Time (Violinizem Tartinijevega časa na današnjem slovenskem ozemlju)

IZVLEČEK: Spričo dejstva, da se je Giuseppe Tartini rodil na območju današnje Slovenije, se prispevek osredotoča na violinsko poustvarjalnost v okviru posvetnih in cerkvenih krogov Tartinijevega časa na Slovenskem. Predstavljene so tudi violinske kompozicije in didaktična dela, ki jih povezujemo s slovenskim etničnim ozemljem.

Celotni članek (v .pdf formatu)